fx-phone
 
Masz Pytania? Napisz do nas: info@naturalissa.pl                                 
 
 

 

Regulamin ważny do 31.12.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.NATURALISSA.PL

 & 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.naturalissa.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.naturalissa.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.naturalissa.pl, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144., poz. 1204. ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014. poz. 827.),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016. poz. 1823.),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16., poz. 93. ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 & 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.naturalissa.pl, umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.naturalissa.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.naturalissa.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, bezpłatnych informacji, pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.naturalissa.pl
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Agnieszka Gąsiorowska, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KAREN MAYE GĄSIOROWSKA AGNIESZKA KATARZYNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stefana Batorego 36/38, 05-400 Otwock, NIP: 5321293066, REGON: 141527382, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@naturalissa.pl,
 12. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem Sklepu.
 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 & 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.naturalissa.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu, na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.naturalissa.pl) – 24 godziny na dobę, przez cały rok;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naturalissa.pl.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta, jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień, w czasie składania Zamówienia.
 9. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 & 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3. pkt 6. oraz 8. Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2. niniejszego paragrafu, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
  • formularz odstąpienia od umowy;
  • niniejszy Regulamin, zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w postaci wiadomości e-mail, przesyłanej na adres Klienta.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczną, na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 & 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl).

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: mBank nr konta: 36114020040000310255785174, KAREN MAYE GĄSIOROWSKA AGNIESZKA KATARZYNA, ul. Stefana Batorego 36/38, 05-400 Otwock, NIP: 5321293066. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Za pomocą karty płatniczej:
  • Visa;
  • Visa Electron;
  • MasterCard;
  • MasterCard Electronic;
  • Maestro.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze, przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 & 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu:

   1. zaksięgowania środków pieniężnych, wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży, na rachunku Sprzedawcy albo

   2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub

   3. przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem.

  • Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej.

 & 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10. Regulaminu, z tytułu rękojmi, obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16., poz. 93. ze zm.).
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania, można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naturalissa.pl lub pisemnie na adres: Stefana Batorego 36/38, 05-400 Otwock.
  • W powyższej wiadomości, w formie pisemnej lub elektronicznej, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Stefana Batorego 36/38, 05-400 Otwock.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta, będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10. Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku, np. wiadomość mailowa lub SMS.

 & 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10. niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10. Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. udostępnionego przez Sklep).
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Stefana Batorego 36/38, 05-400 Otwock.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je, tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6. oraz 8. niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu, wraz z kosztami jego dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, wybrał sposób dostawy Produktu inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego, dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w §10. Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1. niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w §10. Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi, od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w §10. Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci on prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania, w terminie ściśle określonym.

 & 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną, wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w §10. Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartej z Klientem, niebędącym Konsumentem, w terminie 14 dni roboczych, od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, w tym wypadku, może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć, w stosunku do Klientów, niebędących Konsumentami, udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży, bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, przechodzą na Klienta, niebędącego Konsumentem, z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca, w takim wypadku, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu, aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta, za pośrednictwem przewoźnika, Klient, niebędący Konsumentem, jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy, niebędącemu Konsumentem, oświadczenia o wypowiedzeniu.

 & 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

(obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)

 1. Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych), jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba, prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu, jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych;
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7. Regulaminu;
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8. Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu, traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej, w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą, posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany, na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu, nie są objęci ochroną instytucjonalną, zapewnioną dla Konsumentów, przez powiatowych rzeczników praw konsumenta, jak również Prezesa UOKiK.

 & 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich, jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu;
  • prowadzenie Konta w Sklepie;
  • System Opinii;
  • Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych, na rzecz Usługobiorców, w Sklepie, odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu, treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 & 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych, określonych w §11. pkt 1. Regulaminu, przez Usługodawcę, jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest na czas nieoznaczony;
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu, z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę;
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na korzystaniu z Newslettera, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa;
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 & 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje, związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, za pośrednictwem Sklepu, Usługobiorca może składać, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naturalissa.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy, w sprawie reklamacji, jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 & 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter);
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naturalissa.pl;
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, o charakterze ciągłym i bezterminowym, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa, w takim wypadku, wygasa po upływie 7 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego, ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, w każdym czasie, w drodze porozumienia stron.

 & 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej, pod adresem www.naturalissa.pl, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem §15. pkt 3. oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku), są własnością Agnieszki Gąsiorowskiej, wykonującej działalność gospodarczą pod firmą KAREN MAYE GĄSIOROWSKA AGNIESZKA KATARZYNA, ul. Stefana Batorego 36/38, 05-400 Otwock, NIP: 5321293066, REGON: 141527382. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.naturalissa.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów, składających się na treść oraz zawartość strony www.naturalissa.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej Sklepu, pod adresem www.naturalissa.pl, należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia, prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.naturalissa.pl, użyte są w celach informacyjnych.

 & 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4. niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem), będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10. Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43., poz. 296. ze zm.);
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem), niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9. Regulaminu, zostają poddane sądowi, właściwemu, ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient, będący Konsumentem, ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jest bezpłatne.
 6. Konsument, w celu polubownego rozwiązania sporu, może w szczególności złożyć skargę, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl